Jesteś tutaj

Producent Nadzorujący (współpraca projektowa)

Szukamy osoby do współpracy przy produkcji nowego serialu TV PULS!

 

Producent Nadzorujący (współpraca projektowa)

nr ref. PN/07/2019

 

Czym się będziesz zajmować?

 • Nadzorowaniem produkcji serialu realizowanego przez zewnętrzną firmę producencką, w tym:
 • uczestnictwem w negocjacjach umowy o wykonanie produkcji, tj. uczestnictwem w fazie przygotowawczej i formalizacji ustaleń z producentem zewnętrznym, w tym weryfikacja harmonogramu i kosztorysu oraz koncepcji merytorycznej i późniejszy nadzór nad ich zgodnością z realizacją
 • monitorowaniem efektywności, jakości i terminowości realizacji serialu przez firmę zewnętrzną
 • gwarantowaniem zgodności działań z treścią umowy pomiędzy TV PULS i firmą zewnętrzną
 • uczestnictwem w pracach zespołu mających na celu dopasowanie kształtu projektu produkcyjnego do profilu Stacji

Czego od Ciebie oczekujemy?

 •  doświadczenia w realizacjach seriali i/lub filmów w roli Producenta
 •  pełnej dyspozycyjności w trakcie realizacji projektu, obecności na planie zdjęciowym
 •  bardzo dobrej znajomości rynku telewizyjnego

A dodatkowo…

 •  znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 •  umiejętności egzekwowania powierzonych zadań
 •  samodzielności i kreatywności
 •  łatwości w budowaniu i utrzymywaniu relacji, otwartości i pozytywnej energii
 •  dokładności i bardzo dobrej organizacji pracy

 

Co oferujemy?

 •  Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 •  Umowę okresową na czas trwania projektu

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i  jesteś zainteresowana/ny naszą ofertą zapraszamy do uzupełnienia formularza i przesłania swojego CV, klikając w poniższy link:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=94...

 

Uprzejmie informujemy, że wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Telewizję Puls  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21/22 (dalej Administrator), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: daneosobowe@pulstv.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez Telewizję Puls  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21/22 przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

2. Administratorem danych osobowych jest Telewizja Puls z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21/22 (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@pulstv.pl.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 2. w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technącznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.

W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. 

 

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, tj. Warszawa (00-724), ul. Chełmska 21/22 na adres e-mail: daneosobowe@pulstv.pl.

 

8. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

 

Dołącz do Naszego Zespołu już dziś !

 tvpuls.pl - http://tvpuls.pl/

 facebook tv puls - https://www.facebook.com/tvpulspl/

 playpuls.pl - http://playpuls.pl/

 puls2.pl - http://puls2.pl/

 facebook puls 2- https://www.facebook.com/tvpuls2/